top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Psihika d.o.o. kodeks etike i profesionalnog rada

Pridruženi član Europske asocijacije za geštalt terapeute (EAGT) – Psihika d.o.o.

Etički kodeks za edukatore i edukante

 

Ovaj kodeks treba čitati zajedno sa slijedećim:

 

 • kodeks etike i profesionalnog rada Psihike d.o.o.;

 • postupak povodom pritužbe, i

 • postupak povodom žalbe.

1. Nadležnost 

 

 1. Edukator se odnosi na sve članove koji podučavaju edukante, pridružene članove onih koji podučavaju i asistente koje angažira Psihika d.o.o., te na diplomirane i/ ili psihoterapeute koji se educiraju za edukatora u jednoj ili više edukacija koje organizira Psihika d.o.o.

 2. Edukant se odnosi na edukante Psihike d.o.o koji su upisali jednu ili više edukacija koje organizira Psihika d.o.o. te su potpisali sporazum da se pridržavaju etičkog kodeksa Psihike d.o.o.

2. Namjera

 1. Psihika d.o.o. je obvezna provoditi svoje edukacije na način koji štiti potrebe i najbolje interese edukanata. Edukanti zauzvrat trebaju osigurati najbolje interese svojih klijenata.

Odjeljak 1

3. Osobna i financijska odgovornost

 1. Svi potencijalni edukanti moraju dobiti jasne informacije o financijskim obvezama koje se zahtijevaju od njih s obzirom na njihov tijek edukacije.

 2. Psihika d.o.o. će pokazati odgovornost i razumno poštivanje postojećih dogovora pri uvođenju promjena u svojim zahtjevima.

 3. Sve dužnosti troškova i naknada će biti jasne na početku treninga.

4. Edukacija

Detaljan plan i program, ishodi učenja i kriteriji ocjenjivanja će se jasno utvrditi i dati edukantima na početku edukacije.

 1. Svi edukatori su obvezni slijediti etički kodeks Psihike d.o.o.

 2. Edukatori će poštivati različitost edukanata te ih neće diskriminirati ni na bilo koji način, niti po spolu, kulturi, dobi, invalidnosti, socijalnom podrijetlu, političkim ili religijskim uvjerenjima.

 3. Edukatori neće seksualno ili financijski iskorištavati edukante.

 4. Odbacujuće ili arogantne primjedbe ili bilo koje odstupanje od strane edukatora o drugom edukatoru ili edukantu se smatra neprofesionalno.

 5. Edukator ne smije sklopiti tajni dogovor kroz tišinu ili utaju, uz nasilno ponašanje kolege edukatora.

5. Klinička praksa

 1. Psihika d.o.o. će razmotriti interese klijenata i edukanata u uspostavljanju kliničkih zahtjeva edukacije, što će biti jasno navedeno u odgovarajućem priručniku edukanata.

 2. Psihika d.o.o. će upozoriti edukatore da im interes klijenata treba biti na prvom mjestu te da održavaju odgovarajuću povjerljivost.

 3. Rad edukanata s klijentima u svrhu edukacije će biti pod kliničkom supervizijom.

6. Supervizija

 1. Svi će supervizori koje Psihike d.o.o. odobri imati završenu edukaciju iz supervizije ili će biti priznati kao kompetentni na temelju ugleda i položaja u profesionalnom udruženju psihoterapeuta.

 2. Svi se supervizori koje Psihike d.o.o. odobri moraju pridržavati etičkog kodeksa koji odgovara etičkom kodeksu Psihike d.o.o. i etičkom kodeksu EAGT.

 3. Edukator koji je voditelj edukacije treba osigurati prihvaćanje godišnjeg izvješća supervizora edukanata.

 4. Odgovornost je Sastanka edukatora odlučiti o podobnosti edukanta u nastavku njegove edukacije na temelju ispunjavanja ili neispunjavanja slijedećih uvjeta edukacije:
  • Zadovoljavajući završetak edukacije u propisanom vremenu;  
  • Ispunjavanje uvjeta osobne terapije; 
  • Ispunjavanje uvjeta kliničke supervizije; 
  • Prisutnost na radionicama; 
  • Plaćanje naknade za edukaciju, i,
  • Bilo koji i svi ostali uvjeti navedeni u Priručniku za edukaciju.

  Sastanak edukatora rezultirat će izvješćem prema direktoru Psihike d.o.o. o edukantu za kojeg se smatra da nije ispunio uvjete edukacije, a čiju edukaciju treba prekinuti ili suspendirati.

7. Procjena

 1. Psihika d.o.o. objavljuje kriterije i postupke procjene svih njenih edukacija, uključujući i postupke ispitivanja.

 2. Psihika d.o.o. nastoji održavati što je moguće jasnije postupke ispitivanja. Svi ispitivači posebno ispunjavaju pismenu procjenu rada edukanta koja je dostupna edukantu.

 3. Edukacija edukanta može se suspendirati ili prekinuti ako isti krše uvjete za ocjenjivanje detaljne edukacije u relevantnom Priručniku edukacije.

 

8. Granice

 1. Edukatori su odgovorni utvrditi i održavati granice između profesionalnog odnosa s edukantom te ostale odnose prije početka edukacije edukanta.

 2. Edukatori koji imaju ključnu ulogu u edukaciji bilo kakve institucije ne bi trebali preuzeti dodatnu ulogu terapeuta bilo kojem edukantu koji je upisan na edukaciji.

 3. Edukatori ne smiju biti ovisni o odnosu s edukantom zbog njihovog emocionalnog zdravlja.

 4. Svaki novi odnos koji nastaje kao posljedica radionice, a ohrabren od strane vanjskog gostujućeg edukatora, treba poštivati odnose koji su ranije postavljeni i koje treba prosuditi voditelj edukacije kako bi pomogao edukantu u njegovom profesionalnom razvoju.

 5. Edukatori trebaju objasniti novim edukantima da osobna terapija i rad na osobnim problemima koji se ne odnose na edukacijsku grupu nisu glavna svrha edukacije.

 

9. Povjerljivost

 1. Svi edukatori Psihika d.o.o. jamče povjerljivost osobnog materijala edukanta te ih spremaju u zaključanom ormariću za datoteku. Također jamče povjerljivost za online podatke.

 2. Na početku svake edukacijske godine edukatori i edukanti sastavljaju jasan ugovor u svezi njihovih odgovornosti u odnosu na povjerljivost. Takav je ugovor kompatibilan s Etičkim kodeksom Psihe d.o.o.

 3. Edukator krši povjerljivosti i otkriva osobne materijale edukanta u vrlo jasnim okolnostima.

10. Kompetentnost

 1. Edukator radi u granicama svog znanja, vještina i zdravlja.

 2. Edukatori trebaju pratiti svoj rad na odgovarajućim razinama supervizije i konzultacija.

 3. Edukatori trebaju razviti svoje kulturno obrazovanje i sposobnost samosvijesti, a posebno u odnosu na predrasude kako bi mogli procijeniti razlike i raznolikosti te promovirati praksu prihvaćanja različitosti.

11. Pritužbe

 1. Psihika d.o.o.posjeduje napisani postupak povodom žalbe koji se primjenjuje na edukatore i edukante, a koji podliježe periodičnim pregledima od strane Etičkog povjerenstva.

 2. Psihika d.o.o. posjeduje napisani postupak povodom pritužbe koji se primjenjuje na edukatore i edukante, a koji podliježe periodičnim pregledima od strane Etičkog povjerenstva.

12. Žalbe

 1. Edukant se može žaliti na evaluaciju od strane edukatora na edukaciji na temelju neispravnog postupanja ukoliko isti ne slijedi postupke u priručniku za edukaciju.

 2. Edukant se ne može žaliti na evaluaciju edukatora ako se s istima ne slaže. Procjena edukacije Psihika d.o.o. podliježe periodičnom pregledu od strane vanjske procjene.

Odjeljak 2

13. Specifične odgovornosti edukanta

 1. Edukanti su posvećeni svom osobnom i profesionalnom razvoju te prate tendencije kako bi ih opravdali, branili i objasnili.

 2. Edukanti trebaju razvijati svoje kulturno obrazovanje i samosvijest u odnosu na predrasude i tražiti posao na način koji nije surov. Oni trebaju priznati svoje internalizirane surovosti i pokloniti posebnu pažnju na to kako navedena problematika može utjecati na njihovu kliničku praksu.

 3. Seksualni odnosi između članova edukacijske grupe mogu imati štetan učinak na njihovu edukaciju. 
  Edukanti trebaju promatrati svoje međusobne odnose u odnosu na pojačanu emocionalnu ranjivost koja može nastati za vrijeme radionica. Seksualni odnosi između edukanta mogu prouzrokovati da jedan ili više njih odustane od godine ili odloži svoju edukaciju dok ostali edukanti ne završe svoju edukaciju. U navedenom slučaju voditelj edukacije i uprava postupaju diskretno.

 4. Rad edukanata s klijentima je pod stalnom supervizijom.

 5. Edukanti su dužni svladati sadržaj Priručnika za edukaciju (Priručnik za edukaciju na stranici www.psihika-doo.com) i osigurati pridržavanje slijedećih pravila i uvjeta:
  • prisutnost;
  • plaćanje naknade edukacije;
  • osobna terapija;
  • supervizija;
  • edukacija, te,
  • sva ostala pravila i uvjeti koji se u njemu nalaze.
   

 6. Edukant koji se ne pridržava pravila i uvjeta iz Priručnika za edukaciju može biti suspendiran s edukacije ili završiti s istom.

 7. Prijem edukanta u članstvo edukacije Psihike d.o.o. znači da se edukant slaže i prihvaća pravila Priručnika edukacije Psihike d.o.o.

Postupak povodom pritužbe Psihike d.o.o.

1. Svrha​

Svrha ovog postupka povodom pritužbe je osigurati sredstvo kojim član Psihike d.o.o. može podnijeti pritužbu protiv drugog člana Psihike d.o.o. Pritužbu Psihiki d.o.o. može podnijeti bilo tko od slijedećih:

 • Učitelji, supervizori ili pridruženi članovi koji su također članovi Psihike d.o.o.

 • Osoblje Psihike d.o.o.

 • Edukanti Psihike d.o.o.

1.1. Pritužbe uobičajeno razmatra Etičko povjerenstvo Psihike d.o.o., a oslovljavaju se na predsjednika koji je stariji član Psihike d.o.o. Vanjski članovi Psihike d.o.o. mogu povremeno biti kooptirani Etičkom povjerenstvu. Svaka osoba, bilo da je član Etičkog povjerenstva ili ne, koja razmatra pritužbe ili prigovore ne bi trebala imati veze s osobom protiv koje se izražava žaljenje.

1.2. Etičko povjerenstvo može odlučiti o tome da stariji član druge edukacijske organizacije prikladnije razmatra predmet.

1.2.1. Ako se predmet odnosi na starijeg člana druge organizacije, tada predsjednik povjerenstva Psihe d.o.o. pristupa odgovarajućoj osobi. Odabrana osoba ne smije imati nikakvu povezanost s oštećenom osobom. Predsjednik Etičkog povjerenstva prvom prilikom izvješćuje oštećenu osobu o ovoj odluci te preporučuje stariju osobu koja će voditi postupak povodom pritužbe.

1.3. Svi pojedinci koji sudjeluju u postupku pritužbe moraju djelovati na način da ne krše povjerljivost. Pisani materijal koji se odnosi na pritužbu mora imati datum te svu zabilježenu i datiranu verbalnu komunikaciju.

1.4. Postupak povodom pritužbe se ispituje i vodi načelom utvrđivanja istine, pravde i poštenja. Niže navedeni odjeljak 3.1 obrazlaže neslužbene postupke koji mogu na početku slijediti kako bi se ustanovilo ima li temelja za rješenje. Službeni su postupci niže navedeni u 3.2, a može ih slijediti presuda i disciplinski postupci.

1.5. Službena pritužba podnosi se u roku od šest (6) mjeseci od navodnih događaja koji sačinjavaju pritužbu. Postupci se uobičajeno završe unutar (6) šest mjeseci od prijema službene pritužbe. Vremenski rokovi moraju biti jasno postavljeni na početku, te strogo pridržavani tijekom cijelog postupka. Kada se ne može strogo pridržavati vremenskih rokova, tada se izvješćuje sve stranke uključene u pritužbu u jasnom pismenom obliku.

2. Pokretanje pritužbe

2.1. Osoba koja želi pokrenuti pritužbu može započeti povjerljive razgovore s predsjednikom Etičkog povjerenstva u svezi postupka. Ako se pritužba odnosi na predavača Psihike d.o.o. preporučuje se oštećenoj osobi da najprije razgovara s voditeljem dotične edukacije gdje je to moguće primijeniti.

2.2. Svrha rasprave je informiranje oštećene osobe o postupcima. Primjerak relevantnog postupka pritužbe Etičkog povjerenstva treba biti dostupan oštećenoj osobi.

2.3. Nakon početnog sastanka oštećena osoba može nastaviti s pritužbom neslužbenim ili službenim postupkom. U oba slučaja oštećena osoba daje pismenu izjavu i dostavlja je predsjedniku Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo pismenu izjavu oštećene osobe prihvaća unutar deset (10) radnih dana.

2.4. Sva se pismena dokumentacija između oštećene osobe i predsjednika Etičkog povjerenstva kopira i dostupna je osobi protiv koje je podnesena pismena pritužba.

3. Neslužbeni postupci

3.1. Psihika d.o.o. nije odgovorna za troškove putovanja ili za ostale troškove koji nastaju oštećenoj osobi  ili tuženoj osobi, a u svezi su faze postupka pritužbe.

3.2. Kada predsjednik Etičkog povjerenstva i Povjerenstvo profesionalne prakse primaju pritužbu, isti se u prvom redu pridržavaju neslužbenih postupaka. Pritužba se može podnijeti na temelju slijedećeg:

3.2.1. Uvredljivo i štetno ponašanje;

3.2.2. Ponašanje koje je protivno prirodnoj pravdi;

3.2.3. Nepoštenje te

3.2.4. Diskriminacija.

3.3. Neslužbeni se postupci ne smatraju normalno prikladnima kada se pritužba odnosi na:

3.3.1. Loše profesionalno ponašanje;

3.3.2. Nepridržavanje Etičkog kodeksa;

3.3.3. Kršenje kriminalnog zakona, te

3.3.4. Ponašanje koje bi moglo narušiti reputaciju Psihike d.o.o. i profesiji psihoterapeuta.

3.4. Posredovanje. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje medijatora koji nije povezan s oštećenom osobom ili s osobom protiv koje je pritužba podnošene. Medijator je stariji član Psihike d.o.o. Sukladno odredbi članka 2.4. – Pokretanje protužbe osobu protiv koje je podnesena pritužba se o tome izvješćuje. Medijator može organizirati odvojene ili zajedničke sastanke s oštećenom osobom i osobom protiv koje je podnošena pritužba. Medijator pismeno izvješćuje predsjednika Etičkog povjerenstva o ishodu. Nakon što je podnio izvješće predsjedniku Etičkog povjerenstva, medijator dalje ne sudjeluje u daljnjim postupcima.

3.5. Neslužbeni postupak održava se dvadeset osam (28) radnih dana od primitka pismene pritužbe.

4. Službeni postupci

4.1. Ako oštećena osoba želi nastaviti sa službenom pritužbom ista treba to pisati predsjedniku Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo potvrđuje primitak službene pritužbe unutar deset (10) radnih dana te poziva oštećenu osobu da predaje dokumentaciju koja je dokaz u prilog pritužbi. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje Presudno vijeće koje se sastoji od tri (3) osobe od kojih najmanje jedna ne smije biti član Psihike d.o.o. Jedna od tri osoba imenuje se predsjednikom Presudnog vijeća. Svi članovi Psihike d.o.o. trebaju biti nepristrani prema strankama pritužbe, te jedna 1) od njih vrši, koliko je to moguće, terapiju istog modaliteta kao i osoba protiv koje je podnesena pritužba. Članovi Presudnog vijeća prijavljuju bilo koji podatak koji može baciti sumnju na njihovu nepristranost u radu službenog postupka pritužbe.

4.2. Oštećena osoba pribavlja Presudnom vijeću službenu pismenu pritužbu i svu dokumentaciju dokaza, a osoba protiv koje glasi pritužba sve pismene odgovore ili dokumentaciju.

4.3. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je oštećena osoba primila kopiju postupka pritužbe.

4.4. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je osoba protiv koje glasi pritužba obaviještena o službenoj pritužbi te da je ista pritužba podnesena, a kopija postupka pritužbe dostavlja se osobi protiv koje je pritužba podnijeta.

4.5. Presudno vijeće proučava dokaze te dogovara sastanak sa oštećenom osobom i osobom protiv koje je podnijeta pritužba. Presudno vijeće dostavlja strankama pismenu obavijest o sastanku unutar četrnaest (14) dana od imenovanja vijeća.

5. Postupak Presudnog vijeća

5.1. Presudno vijeće ispituje pritužbe na službeni način kako bi odlučilo o njihovoj valjanosti.

5.2. Oštećena osoba i osoba protiv koje je podnijeta pritužba može biti u pratnji kolege ili prijatelja koji bi govorio u njihovu korist.

5.3. Ponašanje Presudnog vijeća:

5.3.1. Oštećena osoba ili njen kolega/prijatelj iznosi sažetak pritužbe.

5.3.2. Osoba protiv koje je podnijeta pritužba ili kolega/prijatelj iznosi sažetak slučaja.

5.3.3. Oštećena osoba postavlja pitanja preko predsjednika Presudnog vijeća osobi protiv koje je podnijeta pritužba.

5.3.4. Osoba protiv koje je podnijeta pritužba postavlja pitanja oštećenoj osobi preko predsjednika Presudnog vijeća.

5.3.5. Članovi Presudnog vijeća mogu zatražiti pojašnjenje od obiju stranaka.

5.3.6. Kada je predsjednik Presudnog vijeća zadovoljan sa svim pojašnjenjima koja su dana vijeću isti izvješćuje sve strane da će one dobiti pismenu odluku Presudnog vijeća unutar deset (10) slijedećih radnih dana. Predsjednik Presudnog vijeća tada zatraži povlačenje stranaka.

5.4. Presuda:

Kada se sve stranke povlače pod gore navedenoj točki 5.3.6, Presudno vijeće se nastavlja sastajati kako bi odredilo postoji li mogućnost rješenja pritužbe, a ako postoji, tada preporučuje način rješavanja iste. Presudno vijeće može odrediti da ne postoji temelji za pritužbu.

5.5. Nakon završetka diskusije Predsjednik Presudnog vijeća piše izvješće, zajedno s preporukama, koje predaje predsjedniku Etičkog povjerenstva u roku od deset (10) radnih dana od završetka postupka presude. Etičko povjerenstvo tada odlučuje koje će radnje poduzeti te izvješćuje stranke o ishodu presude i radnje koje treba poduzeti.

5.6. U slučaju da istraživanje traje duže nego se na početku očekivalo, tada predsjednik Etičkog povjerenstva  piše oštećenoj osobi i osobi protiv koje glasi pritužba s objašnjenjem o zastoju i daje novi datum završetka izvješća.

5.7. U slučaju da oštećena osoba ne prisustvuje sastanku presude bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike tada se pritužba odbacuje, a predsjednik presudnog vijeća pismeno izvješćuje predsjednika Etičkog vijeća.

5.8. U slučaju da osoba protiv koje glasi pritužba ne prisustvuje sastanku presude bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike, predsjednik Presudnog vijeća o tome izvješćuje Etičko povjerenstvo. Sastanak Etičkog povjerenstva održava se čim prije moguće. Sastanak je tada u svojstvu disciplinskog povjerenstva koje daje službenu preporuku upravi Psihike d.o.o o radnjama koje treba poduzeti te o vrsti preporučenih prikladnih sankcija.

5.9. Sankcije:

Ako je pritužba prihvaćena, tada Presudno vijeće može zatražiti od osoba protiv koje ona glasi da:

5.9.1. Pribavi Presudnom vijeću pismenu izjavu o primitku presude s pismenom isprikom oštećenoj osobi;

ili

5.9.2. Pribavi gore navedeno zajedno s pismenom izjavom kojom izjavljuje da poduzima radnje po pitanjima pritužbe u osobnoj terapiji te izvješćuje supervizora o svim detaljima i ishodu pritužbe;

ili

5.9.3. Udovolji gore navedenim točkama 5.9.1. i 5.9.2. te prestaje raditi kao psihoterapeut ili student psihoterapeut na određeno vrijeme dok po tom pitanju radi na terapiji;

ili

5.9.4. Suspendira, prema potrebi, svoje članstvo u Institutu sa ili bez obveze pridržavanja prema gore navedenim točkama 5.9.1 i 5.9.2;

ili

5.9.5. Zaključi, prema potrebi, svoje članstvo u Institutu sa ili bez obveze pridržavanja prema gore navedenim točkama 5.9.1 i 5.9.2.

5.10. Imenuje se član Presudnog vijeća koji prati sankcije, ako ih ima.

5.11. U slučaju da Presudno vijeće ne prihvati pritužbu, tada se traži od oštećene osobe da napiše pismenu izjavu o prihvaćanju Presudnom vijeću kao i pismenu ispriku osobi protiv koje je podnijeta pritužba.

6. Žalbe

6.1. Obje stranke mogu podnijeti predsjedniku Etičkog povjerenstva pismenu žalbu  protiv odluke Presudnog vijeća u roku od dvadeset jednog (21) dana od dostave odluke prvostupanjskog postupka pritužbe:

6.1.2. na temelju moguće neregularnosti postupka;

i/ili

6.1.3. na temelju mogućih značajnih novo nastalih dokaza koje je trebalo iznijeti za vrijeme postupka presude, a koji bi značajno utjecali na odluku Presudnog vijeća;

i/ili

6.1.4. Na temelju toga da se sankcija/odluka smatra nerazumnom ili nepravednom za stranke u postupku.

6.2. U slučaju žalbe predsjednik Etičkog povjerenstva dostavlja svu dokumentaciju u svezi pritužbe vanjskom moderatoru Psihike d.o.o. Vanjski moderator ispituje slučaj, te nakon toga izvješćuje stranke i upravu Psihike d.o.o.

6.3. Vanjski moderator izvješćuje upravu Psihike d.o.o. o njegovim/njenim odlukama i preporukama, ako ih ima.

6.4. Odluka vanjskog moderatora je konačna.

Psihika d.o.o. postupak povodom prigovora i povodom žalbe

Postupak povodom prigovora se odnosi na zabrinutost koju donosi član javnosti ili bilo tko izvan Psihike d.o.o.

 

1. Uvod

Terapeut vježbenik je student naprednog stupnja Psihike d.o.o.

Ovi postupci određuju udovoljavanje pravila i postupaka prigovora kojima upravlja Psihika d.o.o. Svrha postupka prigovora je pribavljanje sredstava za ispitivanje prigovora protiv vježbenika.

1.2. Prigovori se odnose na probleme koje donosi član javnosti ili bilo tko izvan Psihike. Prigovor se može podnijeti još dok je vježbenik terapeut student Psihike d.o.o. do šest (6) mjeseci od datuma navodne povrede Etičkog kodeksa:

1.2.1. od strane javnog člana koji koristi usluge vježbenika Psihike d.o.o ili drugog člana Psihike d.o.o koji jedino i specifično radi pod pokroviteljstvom u korist Psihike d.o.o, a ne općenito u odnosu na njihovu profesionalnu aktivnost;

1.2.2. od strane drugog člana Psihike d.o.o. u svojstvu treće stranke.

2. Prigovor je valjan ako je osoba protiv koje se podnosi prigovor bila član Psihike d.o.o u razdoblju povrede Etičkog kodeksa, a rad u pitanju je bio pod pokroviteljstvom i u korist Psihike d.o.o.

3. Psihika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve troškove koji mogu nastati kod stranaka uključene u prigovoru.

4. Gdjegod je to moguće, prigovor se obrađuje u zemlji boravka podnositelja prigovora. Podnositelj prigovora i osoba protiv koje glasi prigovor trebaju obje deponirati Psihiki d.o.o. iznos ne manji od sto posto (100%) cjelokupne procjene troška uključujući:

(i) procjena troškova putovanja;

(ii) razni troškovi imenovanog medijatora i/ili člana imenovanog ispitivačkog vijeća.

4.1. Predsjednik postupka povodom prigovora utvrđuje aproksimativne troškove putovanja te razne troškove prije dogovaranja sastanka s medijatorom ili ispitivačkim vijećem koji će se održati prema 4., 4. (i) i 4. (ii).

4.2. Polog iz 4., 4. (i) i 4. (ii) obavljaju obje stranke prije Faze III te Faze III postupka povodom prigovora.

4.3. Ako je prigovor potvrđen, vraća se sto posto (100%) udjela troškova iz 4., 4. (i) i 4 (ii). U tom slučaju osoba protiv koje je podnošen prigovor gubi sva prava i/ili potraživanja za svoj sto posto (100%) udjel iz 4., 4. (i) i 4. (ii), a navedeni troškovi služe za plaćanje medijatora i/ili članove imenovane u Ispitivačkom vijeću kao povrat njihovog troška putovanja i ostalih troškova.

4.4. Ako prigovor nije potvrđen sto posto (100%) udjela troškova vraća se osobi protiv koje je podnošen prigovor. Podnositelj prigovora gubi sva prava i/ili potraživanja za svoj sto posto (100%) udjel iz 4., 4. (i) i 4. (ii), a navedeni troškovi služe za plaćanje medijatora i/ili članove imenovane u Ispitivačkom vijeću za povrat njihovog troška putovanja i ostalih troškova.

5. Bilo koja osoba koja ima dokaze o povredi profesionalne prakse koja je ispod etičkih i profesionalnih standarda Etičkog kodeksa ili ima dokaze o kršenju ugovora, sporazuma ili neetičkog ponašanja u psihoterapeutskoj praksi treba kontaktirati predsjednika Etičkog povjerenstva radi podnošenja službenog prigovora.

5.1. Mnogi slučajevi malih grešaka dobre prakse mogu se riješiti u četiri oka na sastanku između klijenta i terapeuta vježbenika.

5.2. Sve osobe uključene u postupke propisane i uređene ovim Kodeksom, uključujući i vanjskog medijatora dužne su ograničiti razgovore o sadržaju i procesu, te slijediti pravila povjerljivosti i nepristranosti. Imena uključenih stranaka spominju se samo u iznimnim slučajevima poput sankcije koja zahtijeva povlačenje iz članstva. Svrha ovih mjera je sačuvati prava i interese stranaka u pitanju. U svim drugim slučajevima, osim ovdje navedenim iznimnim slučajevima, podaci i materijali u svezi s time smatraju se povjerljivima.

Prigovori

1. Postupak povodom prigovora koji slijedi postaje operativan samo kod primitka pismenog prigovora od strane predsjednika Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o. Pismena potvrda dostavlja se podnositelju prigovora u roku od dva (2) tjedna od primitka.

1.2.1. Pismeni prigovor treba imati jasnu izjavu i iskaz o ponašanju na koji se prigovara sa svim relevantnim činjenicama te dokaze koji to podupiru.

1.2.2. Pismeni prigovor predsjednika Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o. i pismena potvrda primitka prigovora dostavljaju se poštom.

2. Predsjednik Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o upravlja postupcima povodom prigovora. On ili ona potvrđuju ishod kada je zaključen način.

3. Predsjednik Etičkog povjerenstva informira predsjednika uprave Psihike d.o.o. o ishodu kod raznih faza Postupka povodom prigovora. On ili ona mogu se savjetovati s vanjskim savjetnicima kod bilo koje faze Postupka povodom prigovora.

4. Prigovori u svezi pravnih, statutarnih, komercijalnih ili akademskih članova nisu u ovlasti Etičkog povjerenstva.

5. Psihika d.o.o. može zatražiti pravni savjet u svezi prigovora.

6. Predsjednik Etičkog povjerenstva izvješćuje terapeuta vježbenika o primljenom prigovoru.

7. Terapeut vježbenik protiv kojeg je podnošen prigovor podnosi pismeni odgovor u roku od dva (2) tjedna.

8. Cijeli postupak od primitka pismenog prigovora do zaključenja postupka ne smije trajati više od šest (6) do sedam (7) mjeseci pod uvjetom da nema žalbe.

9. Ostavka terapeuta vježbenika Psihike d.o.o. neće zaustaviti postupak ispitivanja ako se navodni prijestup dogodio za vrijeme članstva osobe u Psihiki d.o.o. ili u razdoblju od šest (6) mjeseci nakon što je osoba dala ostavku.

10. Obzirom da Postupak povodom prigovora može biti stresan i kompleksan proces za sve stranke u njemu, kod slučajeva gdje nema ozbiljnog prijestupa profesionalnog ponašanja, predsjednik Etičkog povjerenstva potiče i pomaže pronaći način rješavanja koji što više moguće poštuje obje stranke i njihove potrebe, a koji je u skladu s pravednosti.

11. Predsjednik Etičkog povjerenstva može u određenim okolnostima imenovati jednu ili više osoba kod ispitivanja predmeta. Etičko povjerenstvo postavlja uvjete odrednica navedenih osoba.

12. Ako se ne pronađe rješenje, kao u točki (10) na koje pristaju sve uključene stranke, tada se Etičko povjerenstvo sastaje kako bi odlučilo ispitati slijedeće:

(i) prigovor se ne može poduprijeti;

(ii) ne može se podržati prigovor, ali stranke se uključuju u postupak rasprave i posredovanja;

(iii) postoji dovoljno dokaza za pokretanje postupka povodom prigovora;

(iv) podnositelj prigovora i član protiv kojeg se podnosi prigovor izvješćuju se o donesenoj odluci. Odluka o pokretanju postupka donosi se u pisanoj formi  u roku od 1 (jednog) tjedna nakon održavanja sastanka.

Žalbe

1. Postupak povodom žalbe koristi se kod žalbe na ishod bilo kakvog postupka povodom prigovora. Usklađivanje nastaje iz dokaza o ozbiljnom lošem profesionalnom ponašanju od strane člana vježbenika u odnosu na kontekst psihoterapije ili edukacije.

2. Ako jedna od stranaka postupka povodom prigovora nije zadovoljna ishodom te želi podnijeti prijavu žalbe, ista mora biti upućena u pismenom obliku predsjedniku Etičkog povjerenstva unutar četiri (4) tjedna od obavijesti o ishodima/nalazima postupka povodom prigovora.

3. Stranka koja se žali treba pokazati „dobar razlog“ te podnijeti podatke koji podržavaju žalbu.

3.1. Etičko povjerenstvo odlučuje, prema svom nahođenju, postoje li prikladni temelji za odobrenje žalbe od bilo koje stranke.

4. Žalba se prihvaća samo ako:

(i) novi dokazi izlaze na vidjelo nakon završetka postupka povodom prigovora, a da su isti ranije podnošeni mogli bi imati utjecaja na zaključke i preporuke nalaza Etičkog povjerenstva postupka povodom prigovora;

(ii) postoji jedan (1) ili više značajnih odstupanja od postupka, kao što je prikazano u dokumentaciji, u rješavanju izvornog prigovora;

(iii) jedna (1) od stranaka može osigurati dobre temelje u dokazivanju da su preporučene sankcije neprikladne.

5. Odobrava se dopuštenje ulaganja žalbe i tada predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sjednicu žalbenog vijeća koji se sastoji od triju (3) starijih kolega koji nisu ranije bili uključeni u predmetu.

6. Žalbeno se vijeće sastaje kako bi razmatrao žalbu na temelju podnošenog pismenog dokaza.

7. Žalbeno vijeće izvješćuje Etičko povjerenstvo o svojim zaključcima i preporukama.

7.1. Odluka Žalbenog vijeća dostavlja se pismeno Etičkom povjerenstvu i predsjedniku uprave Psihike d.o.o. u roku od sedam (7) radnih dana.

7.2. Predsjednik etičkog povjerenstva izvješćuje podnositelja žalbe o zaključku Žalbenog vijeća u roku od sedam (7) dana od objave.

7.3. Kopije izvješća zaključaka i preporuka Žalbenog vijeća kojeg je imenovalo Etičko povjerenstvo dostavljaju se objema strankama i predsjedniku uprave Psihike d.o.o.

8. Predsjednik etičkog povjerenstva provodi odluke Žalbenog vijeća koje su konačne.

9. Svi dokazi, pismena dokumentacija i svjedočenja u tijeku žalbe pohranjuju se sukladno zakonskim pravilima.

 

Bilješka

Psihika d.o.o. (poštanska adresa):

Josipa Jovića 42

23 000 Zadar

Hrvatska

Kodeks etike za supervizore

Udruženi član Evropske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT) – Psihika d.o.o., Centar za psihoterapiju, obrazovanje i savjetovanje nadalje Psihika d.o.o.

Svrha

Svrha Etičkog kodeksa za supervizore je osigurati visoke standarde etičke prakse za supervizore te izvijestiti i zaštiti supervizore i njihove klijente. Premda ovaj kodeks ne može riješiti sva pitanja etike i prakse, isti namjerava osigurati okvir za rješavanje pitanja te podržati i poticati optimalne razine dobre prakse.

1. Pitanja odgovornosti

Prvenstvena briga supervizora je osigurati da osoba koju se nadzire rješava potrebe klijenta u svrhu njegove zaštite kao i zaštite klijenta.

Supervizori koji nadziru članove Psihike d.o.o. i njene specifične niže navedene udružene organizacije i koji rade s djecom i mladima moraju biti potpuno svjesni kompetencija Psihike d.o.o. u radu s djecom i mladim ljudima. Moraju osigurati rigoroznu primjenu istih u kontekstu supervizije.

Supervizori su dužni ponašati se na način koji neće negativno utjecati na povjerenje javnosti prema njima, Psihiki d.o.o. i drugih organizacija s kojima je Psihika d.o.o. udružena.

Supervizori su dužni prepoznati vrijednosti i dignitet osoba koje nadgledaju bez obzira na rasu, religiju, političku ili seksualnu opredijeljenost, starost ili invalidnost.

Supervizori moraju biti svjesni svojih unutarnjih ugnjetavanja kako bi protu-diskriminacijska praksa bila podrška osnovnih vrijednosti njihove prakse.

Supervizori su dužni poduzeti radnje ako su svjesni da praksa osoba koje nadgledaju nije sukladna s Etičkim kodeksom EUROCPS-a.

Rad supervizora mora biti pokriven osiguranjem za profesionalnu odgovornost.

2. Ugovor o superviziji

Supervizori moraju raspravljati o svojoj politici u odnosu na davanja reference ili bilo kakvih naknada koje se mogu naplatiti za ovaj ili bilo koji drugi posao obavljen izvan vremena rada supervizije.

Odredbe i uvjeti na temelju kojih se nudi supervizija moraju se razjasniti osobi koja se nadgleda na početku supervizije, a bilo koja slijedeća revizija mora se dogovoriti prije bilo kakvih promjena.

 

3. Granice

Supervizori neće iskoristiti financijski, emocionalno, seksualno te niti na bilo koji drugi način osobu koju nadziru.

Supervizori su odgovorni za održavanje prikladnih granica sa osobama koje nadziru. Supervizor ne može istovremeno biti terapeut osobe koju nadzire.

Supervizori moraju osigurati da zajedno s osobom koju nadziru uzimaju u obzir zajednička pravna zaduženja, kao i prema organizacijama s kojima rade ili prema edukacijskim organizacijama i prema klijentima.

Supervizori koji rade s vježbenicima moraju razjasniti granice odgovornosti prema osobi koju nadziru, te prema edukacijskim organizacijama i bilo kojih uključenih agencija.

4. Povjerljivost

Supervizori održavaju povjerljivost u odnosu na informacije koje dobivaju o sebi i svojim klijentima.

Supervizori moraju osigurati da su svi podaci koji se odnose na superviziju pohranjeni i zaključani u metalnom ormariću za dokumentaciju.

Supervizori jasno ukazuju na početak ugovora o superviziji situacije gdje je moguće kršenje povjerljivosti, npr. pitanja sigurnosti klijenta, etičke ili pravne brige.

Kada supervizor vjeruje da je potrebno kršiti povjerljivost, tada on unaprijed raspravlja o tome s osobom koju nadzire kadgod je to moguće.

Supervizor koji želi poduzeti istraživanja u svezi osoba Psihike d.o.. koje se nadziru, klijenata Psihike d.o.o. ili kolega Psihike d.o.o. trebaju pažljivo pročitati i pridržavati se Etičkog kodeksa za istraživanja Psihike d.o.o..

 

5. Pitanja nadležnosti

Supervizori se obvezuju nastaviti s profesionalnim razvojem i redovito pratiti i procijeniti granice svoje kompetencije.

Supervizori su odgovorni za održavanje svoje profesionalne učinkovitosti i sposobnosti u radu. Oni trebaju pratiti vlastitu spremnost za praksu i biti sposobni zatražiti pomoć gdje je to prikladno.

Supervizor se treba povući iz svoje uloge supervizora na odgovarajuće vrijeme kada su njegovi osobni resursi neprikladni zadatku.

 

6. Upravljanje praksom

Supervizori, zajedno s osobama koje nadziru, odgovorni su za osiguranje najboljeg korištenja svog vremena kako bi udovoljili potrebama klijenata.

Svi se razumni koraci moraju poduzeti radi osiguranja sigurnosti osoba koje se nadziru kao i njihovih klijenata za vrijeme njihovog zajedničkog rada.

Kada se nesporazumi ne mogu riješiti raspravama između supervizora i osobe koju isti nadzire, supervizor se treba konzultirati s kolegom profesionalcem te, ako zatreba, preporučiti osobu koju nadzire drugom supervizoru. 

Supervizori moraju raspravljati sa osobama koje nadziru o dogovorima koji se brinu o neposrednim potrebama klijenata u slučaju iznenadnog i neplaniranog završetka terapeutskog odnosa. Dobra praksa je informirati supervizora o takvim dogovorima.

 

PSIHIKA d.o.o. ZADAR

ZADAR, travanj 2017. godine

Etički kodeks i stručna praksa

Kodeks etike i profesionalnog rada

Etičko povjerenstvo Psihike d.o.o.:

 

 • Prof. dr. sc. Mira Klarin, psiholog i geštalt psihoterapeut, predsjednik Etičkog povjerenstva,

 • Krunoslav Kolarić, teolog i geštalt psihoterapeut,

 • Dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidemiolog i geštalt psihoterapeut, 

 • Igor Vujičić, dipl,iur. i

 • Margareta Mesić, univ.spec. klinički psiholog i geštalt psihoterapeut.

E-mail: ethicscomplaint.psihika@gmail.com

bottom of page