top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Etički kodeks i stručna praksa

Kodeks etike i profesionalnog rada

Etičko povjerenstvo Psihike d.o.o.:

 

 • Prof. dr. sc. Mira Klarin, psiholog i geštalt psihoterapeut, predsjednik Etičkog povjerenstva,

 • Krunoslav Kolarić, teolog i geštalt psihoterapeut,

 • Dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidemiolog i geštalt psihoterapeut, 

 • Igor Vujičić, dipl,iur. i

 • Margareta Mesić, Mag. Psyc. (Gest), univ.spec., klinički psiholog i geštalt psihoterapeut.

E-mail: ethicscomplaint.psihika@gmail.com

PSIHIKA D.O.O.

 

ETIČKI KODEKS

 

 1. Uvodne odredbe

 

Ovim etičkim kodeksom, kao općim aktom, propisuju se zajedničke vrijednosti, načela, opći standardi ponašanja edukanata i edukatora uključenih u programe edukacije koje organizira Psihika d.o.o. kao i postupak povodom pritužbi i postupak povodom žalbi na odluke Psihike d.o.o., te postupak povodom prigovora.

 

I.1. Izraz edukator se odnosi na sve osobe bilo kojeg spola koje u okviru programa edukacije podučavaju edukante, te na diplomirane osobe  i/ili psihoterapeute koji su završili edukaciju za edukatora.

 

I.2. Izraz edukant se odnosi na sve osobe bilo kojeg spola - polaznike edukacije iz psihoterapije koje su upisale jednu ili više edukacija koje organizira Psihika d.o.o.

 

 1. Opća načela

 

Svi edukatori i edukanti dužni su se u svom radu pridržavati općih načela propisanih ovim etičkim kodeksom i Etičkim kodeksom Hrvatske komore psihoterapeuta u područjima odgovornosti, stručnosti, poštivanja najviših moralnih i zakonskih standarda, povjerljivosti, prvenstvene dobrobiti klijenta i profesionalnih odnosa.

 

 

 

 1.  Odgovornost i obveze Psihike d.o.o.:

 

 1. Organiziranje i provedba edukacije prema planu i programu, pri čemu su ishodi učenja i kriteriji ocjenjivanja, financijske obveze edukanata, troškovi i naknade, jasno utvrđeni i predočeni edukantima na početku edukacije, kao i uvjeti njihove izmjene.

 2. Provođenje programa edukacije visokog standarda kvalitete uz sudjelovanje predavača i/ili edukatora iz Hrvatske i inozemstva.

 3. Pravovremeno informiranje edukanata o svim promjenama u programu edukacije poput promjena u satnici, mjestu održavanja radionica, osoba edukatora i slično.

 4. Redovno održavanje sastanaka edukatora na kojem će se razmatrati aktualna pitanja o radu Instituta,  mogućnosti daljnjeg unapređivanja edukacije, povratne informacije edukanata o programu i edukatorima, te druga značajna pitanja.

 5. Omogućiti edukantima uvid u popis obvezne i dodatne literature, te popis terapeuta za individualnu psihoterapiju i popis supervizora.

 6. Objavljivanje kriterija i postupaka procjene svih edukacija Psihike d.o.o., uključujući i postupke evaluacije.

 7. Nastojati održavati što transparentnije postupke ispitivanja. Svi ispitivači svatko ponaosob vode pismenu evidenciju procjene edukanta koja može biti dostupna edukantu

 8. Suspendirati ili prekinuti edukaciju edukanta ako isti krši uvjete edukacije, ovog kodeksa, kodeksa Hrvatske komore psihoterapeuta, zakona, ugovorne obveze ili kao rezultat provedenog ocjenjivanja.

 

 1. Odgovornost i obveze edukatora:

 

 

 1.       Svi edukatori su obvezni slijediti ovaj etički kodeks.

 2.       Edukatori su dužni poštivati različitost edukanata, te ih ne smiju diskriminirati na bilo koji način; niti po spolu, spolnoj orijentaciji, spolnom identitetu, kulturi, dobi, invalidnosti ili zdravstvenom stanju, socijalnom podrijetlu, političkim ili religijskim uvjerenjima.

 3.       Edukatori ne smiju seksualno, financijski ili na bilo koji drugi način iskorištavati edukante.

 4.       Edukatori su dužni u svakom trenutku suzdržavati se od korištenja omalovažavajućih ili arogantnih primjedbi na račun edukanata ili drugih edukatora.

 5.       Edukatori su dužni izvijestiti Psihiku d.o.o. o primijećenom nasilnom ili neprimjerenom ponašanju kolege edukatora prema edukantima ili drugim edukatorima.

 6.       Edukatori su dužni kontinuirano raditi na unapređivanju svojih profesionalnih znanja i vještina, razvijati kapacitet za samopromatranje, razvijati svijest o vlastitim predrasudama i ograničenjima, a sve u cilju izbjegavanja stvaranja pritiska na edukante, te promoviranja prakse prihvaćanja različitosti.

 7.       Edukatori su odgovorni utvrditi i održavati granice u profesionalnom odnosu prema edukantima.

 8.       Edukatori koji imaju ključnu ulogu u edukaciji ne bi trebali preuzeti dodatnu ulogu terapeuta bilo kojem edukantu koji je upisan na edukaciju.

 9.       Edukatori ne smiju biti ovisni o odnosu s edukantom

 10.       Svaki gostujući edukator mora poštivati postojeće odnose koji su ranije uspostavljeni u edukaciji.

 11.       Edukatori trebaju objasniti novim edukantima da osobna terapija i rad na osobnim problemima koji se ne odnose na edukacijsku grupu nisu glavna svrha edukacije.

 12.       Svi edukatori su dužni jamčiti povjerljivost osobnog materijala edukanta, te ih čuvati pohranjene i zaštićene

 13.       Na početku svake edukacijske godine edukatori s edukantima sastavljaju jasan dogovor u svezi njihovih odgovornosti u odnosu na povjerljivost u skladu s ovim kodeksom.

 14.       Edukatori su ovlašteni prekršiti odredbe o povjerljivosti i otkriti osobne materijale edukanta u vrlo jasnim i iznimnim okolnostima samo u skladu sa zakonom.

 15.       Edukatori rade u granicama vlastitog znanja, vještina i zdravlja.

 16.       Edukatori su dužni razvijati i pratiti svoj rad kroz sudjelovanje na supervizijama i konzultacijama.

 

 

 1. Odgovornosti i obveze edukanata:

 

 

 1. Edukanti se javnosti smiju predstavljati isključivo i nedvosmisleno kao edukanti psihoterapijske edukacije, sve dok ne steknu propisane uvjete za status psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta.

 2. Edukanti su kontinuirano posvećeni svom osobnom i profesionalnom razvoju. U komunikaciji s kolegama, edukatorima, osobama iz javnosti, dužni su voditi računa o dostojanstvu drugih osoba i prema njima se odnositi s poštovanjem, te u svim okolnostima voditi računa o svojem svojstvu edukanata psihoterapije.

 3. Edukanti trebaju razvijati svoje kulturno obrazovanje i samosvijest u odnosu na predrasude, uz poštivanje integriteta drugih. Edukanti trebaju razvijati svjesnost o vlastitim „tamnim stranama“ i priznati ih, te se u svom razvoju trebaju posebno usmjeriti na proradu istih kako bi se izbjegao neželjen utjecaj na njihovu praksu.

 4. Seksualni odnosi između članova edukacijske grupe mogu imati štetan učinak na njihovu edukaciju. Edukanti trebaju promatrati svoje međusobne odnose u odnosu na pojačanu emocionalnu ranjivost koja može nastati za vrijeme radionica. Seksualni odnosi između edukanta mogu prouzrokovati da jedan ili više njih odustane od godine ili odloži svoju edukaciju dok ostali edukanti ne završe svoju edukaciju. U navedenom slučaju voditelj edukacije i Institut postupaju diskretno uz zaštitu interesa svih uključenih.

 5. Praktični Rad edukanata s klijentima mora biti pod stalnom supervizijom.

 6. Edukanti su dužni svladati sadržaj Priručnika za edukaciju i osigurati pridržavanje slijedećih pravila i uvjeta:

 

* prisutnost;

* redovito plaćanje troškova edukacije;

* osobna terapija;

* supervizija;

* aktivno pohađanje edukacije, te,

* sva ostala pravila i uvjeti koji se u njemu nalaze.

 

 1. Edukant koji se ne pridržava pravila i uvjeta iz Priručnika za edukaciju može biti suspendiran s edukacije ili ga se isključuje iz edukacije.

 2. Upisom edukanta u edukaciju isti potvrđuje da se slaže i prihvaća pravila Priručnika edukacije Psihike d.o.o. i ovog kodeksa.

 

VI. Povjerljivost

 

 1. Svi sudionici edukacije obvezni su sadržaje iz grupe ne iznositi u javnosti ili ih iznositi osobama izvan grupe.

 2. Svi edukatori dužni su paziti na povjerljivost podataka o edukantima, a posebno da osobni i drugi podaci edukanata budu dostupni samo onima kojima su za potrebe edukacije  namijenjeni, a pri supervizijama i sličnim situacijama, kao i pri iznošenju primjera za potrebe edukacije ne navoditi osobne činjenice i/ili imena edukanata ili druge podatke na temelju kojih bi se mogao utvrditi njihov identitet.

 3. Sve odredbe o povjerljivosti na odgovarajući se način primijenjuju i na polaznike edukacije koji rade pod supervizijom.

 4. Kršenje odredbi o povjerljivosti predstavlja razlog za isključenje edukanta s edukacije.

 

VII. Klinička praksa

 

 1. Institut će razmotriti interese klijenata i edukanata u uspostavljanju kliničkih zahtjeva edukacije, što će biti jasno navedeno u odgovarajućem priručniku edukanata.

 2. Institut će upozoriti edukante da im interes klijenata treba biti na prvom mjestu, te da održavaju odgovarajuću povjerljivost.

 3. Praktični rad edukanata s klijentima u svrhu edukacije će biti pod supervizijom.

 

 

VIII. Supervizija

 

 1. Svi će supervizori koje Institut odobri imati završenu edukaciju iz supervizije ili će biti priznati kao kompetentni na temelju ugleda i položaja u profesionalnom udruženju psihoterapeuta i/ili supervizora.

 2. Svi se supervizori koje Institut odobri moraju pridržavati odredbi ovog etičkog kodeksa, etičkog kodeksa za supervizore koji je sastavni dio ovog etičkog kodeksa, etičkog kodeksa EAGT-a i Etičkog kodeksa Hrvatske komore psihoterapeuta.

 3. Edukator koji je voditelj edukacije treba dobiti na uvid i razmotriti godišnje izvješće supervizora edukanata.

 

IX. Evaluacija i procjena

 

 1. Odgovornost je edukatora da zajednički odluče o podobnosti edukanta za nastavak njegove edukacije na temelju ispunjavanja ili neispunjavanja slijedećih uvjeta edukacije:

 

* Zadovoljavajući završetak edukacije u propisanom vremenu;

* Ispunjavanje uvjeta osobne terapije;

* Ispunjavanje uvjeta  supervizije;

* Prisutnost na radionicama;

* Plaćanje naknade za edukaciju, i,

* Bilo koji i svi ostali uvjeti navedeni u Priručniku za edukaciju i Ugovoru o edukaciji.

 

 1. Sastanak edukatora rezultirat će izvješćem prema direktoru Instituta o edukantu za kojeg se smatra da nije ispunio uvjete edukacije, a čiju edukaciju treba prekinuti ili suspendirati.

 

X. Pritužbe, prigovori i žalbe

 

1. Psihika d.o.o. posjeduje pisani postupak povodom pritužbe edukatora i edukanata, kao i postupak pritužbi protiv edukatora i edukanata (Dodatak 1), postupak prigovora protiv edukanata (Dodatak 2) koji podliježu periodičnim pregledima od strane Etičkog povjerenstva i dostupan je na web stranicama Psihike d.o.o.

 

Edukant se može žaliti na primljenu evaluaciju pojedinog edukatora ukoliko smatra da edukator nije poštivao i nije se prdržavao zadanih kriterija za procjenu i evaluaciju, kao i u slučaju povrede povjerljivosti podataka.

 

Edukant se ne može žaliti na evaluaciju edukatora samo iz razloga što se se s istima ne slaže. Procjena edukacije Psihika d.o.o. podliježe periodičnom pregledu od strane vanjske procjene.

.

(Etičko povjerenstvo Psihike d.o.o.:

Prof. dr. sc. Mira Klarin, psiholog i geštalt psihoterapeut, predsjednik Etičkog povjerenstva,

Krunoslav Kolarić, teolog i geštalt psihoterapeut,

Dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidemiolog i geštalt psihoterapeut,

Igor Vujičić, dipl.iur. i

Margareta Mesić, univ.spec. klinički psiholog i geštalt psihoterapeut.

 

e-mail: ethics.psihika@gmail.com )

Dodatak 1

 

POSTUPAK POVODOM PRITUŽBE

 

 

 

 1. SVRHA

 

Svrha ovog postupka povodom pritužbe je osigurati sredstvo i propisati postupak kojim edukatori, edukanti i zaposlenici Psihike d.o.o. mogu podnijeti pritužbu protiv drugog edukatora, edukanta, suradnika ili zaposlenika Psihike d.o.o. zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa Psihike d.o.o.

 

 

1.1. Pritužbe razmatra Etičko povjerenstvo Psihike d.o.o., a naslovljavaju se na predsjednika povjerenstva koji je stariji član Psihike d.o.o. Vanjski suradnici Psihike d.o.o. mogu povremeno biti kooptirani u Etičko povjerenstvo. Svaka osoba, bilo da je član Etičkog povjerenstva ili ne, koja sudjeluje u postupku povodom pritužbe ili prigovore ne bi trebala imati veze s osobom protiv koje je podnesena pritužba.

 

1.2. Etičko povjerenstvo može odlučiti o tome da se razmatranje predmeta povjeri starijem članu druge edukacijske organizacije.

 

1.2.1. U slučaju iz prethodnog stavka predsjednik Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o. kontaktira odgovarajuću odabranu osobu. Odabrana osoba ne smije imati nikakvu povezanost s oštećenom osobom. Predsjednik Etičkog povjerenstva prvom prilikom izvješćuje oštećenu osobu o ovoj odluci, te obavještava o izabranoj osobi koja će voditi postupak povodom pritužbe.

 

1.3. Sve osobe koje sudjeluju u postupku povodom pritužbe moraju djelovati na način da ne krše povjerljivost postupka. Pisani materijal koji se odnosi na pritužbu mora imati datum te svu zabilježenu i datiranu verbalnu komunikaciju.

 

1.4. Postupak povodom pritužbe se provodi na temelju načela utvrđivanja istine, pravdenosti i poštenja. Postupci se mogu voditi kao neformalni postupci opisani u točki 3.1 ili kao formalni postupci opisani u točki 3.2.

 

1.5. Formalna pritužba podnosi se u roku od šest (6) mjeseci od navodnih događaja zbog kojih se pritužba podnosi. Postupci uobičajeno završavaju unutar (6) šest mjeseci od primitka  formalne pritužbe. Vremenski rokovi moraju biti jasno određeni na početku postupka te strogo poštovani tijekom cijelog postupka. Kada se postupak, iz bilo kojeg razloga, ne može okončati u roku od 6 mjeseci, o tome se u pisanom obliku izvješćuju svi sudionici postupka.

 

 

 

2. Podnošenje pritužbe

 

2.1. Osoba koja želi podnijeti pritužbu (oštećena osoba) može započeti povjerljive razgovore s predsjednikom Etičkog povjerenstva u svezi postupka. Ako se pritužba odnosi na edukatora Psihike d.o.o. preporučuje se oštećenoj osobi da najprije razgovara s voditeljem edukacije, ukoliko je to moguće.

 

2.2. Svrha razgovora s predsjednikom Etičkog povjerenstva je informiranje oštećene osobe o postupcima. Pravila postupka povodom pritužbe Etičkog povjerenstva trebaju biti dostupna oštećenoj osobi.

 

2.3. Nakon početnog sastanka oštećena osoba može nastaviti s pritužbom formalnim ili neformalnim postupkom. U oba slučaja oštećena osoba daje pismenu izjavu i dostavlja je predsjedniku Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo potvrđuje primitak pismene izjave oštećene osobe unutar deset (10) radnih dana.

 

2.4. Sva se pismena dokumentacija između oštećene osobe i predsjednika Etičkog povjerenstva kopira i dostupna je osobi protiv koje je podnesena pismena pritužba.

 

 

3. Neformalni postupci

 

3.1. Psihika d.o.o. nije odgovorna za troškove putovanja ili za ostale troškove koji nastaju oštećenoj osobi ili osobi protiv koje je podnesena pritužba, a u svezi postupka povodom pritužbe.

 

3.2. Kada predsjednik Etičkog povjerenstva primi pritužbu, isti u prvom redu, ukoliko je moguće, provodi neformalni postupak – medijaciju, koji se može provesti u pogledu pritužbi koje se odnose na:

 

3.2.1. Uvredljivo i štetno ponašanje;

 

3.2.2. Povreda integriteta druge osobe;

 

3.2.3. Nepoštenje

 

3.2.4. Diskriminaciju, ponižavanje i omalovažavanje.

 

 

3.3. Neformalni postupci se ne smatraju prikladnima kada se pritužba odnosi na:

 

3.3.1. Loše profesionalno ponašanje;

 

3.3.2. Teško kršenje Etičkog kodeksa;

 

3.3.3. Kršenje pozitivnih zakonskih propisa, te

 

3.3.4. Ponašanje koje bi moglo narušiti reputaciju Psihike d.o.o. i profesiju psihoterapeuta.

 

3.4. Cilj medijacije je omogućavanje i poboljšanje komunikacije, ispravljanje pogrešaka i pomirenje oštećene osobe i osobe protiv koje je podnesena pritužba. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje medijatora koji nije povezan s oštećenom osobom ili s osobom protiv koje je pritužba podnesena. Medijator je stariji član Psihike d.o.o. Medijator može organizirati odvojene ili zajedničke sastanke s oštećenom osobom i osobom protiv koje je pritužba podnesena. Medijator pismeno izvješćuje predsjednika Etičkog povjerenstva o ishodu medijacije. Nakon što je podnio izvješće predsjedniku Etičkog povjerenstva, medijator dalje ne sudjeluje u daljnjim postupcima.

 

3.5. Etičko povjerenstvo na temelju izvješća medijatora donosi odluku kojom će:

 

 • utvrditi da je pritužba riješena u postupku medijacije i da se daljni postuci neće voditi, ili

 • utvrditi da postupak medijacije nije uspio i obustaviti postupak medijacije

 

3.5. Neformalni postupak mora se dovršiti u roku dvadeset osam (28) radnih dana od primitka pismene pritužbe.

 

 

4. Formalni postupci

 

4.1. Ako oštećena osoba želi podnijeti formalnu pritužbu, odnosno odbije pristupiti medijaciji, ili tijekom medijacije izjavi da odustaje od medijacije ili ako medijacija nije uspjela, oštećena osoba o navedenom obavještava predsjednika Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo u roku od 10 radnih dana potvrđuje primitak službene pritužbe i obavještava podnositelja pritužbe i oštećenu osobu o zaprimljenoj pritužbi, te poziva podnositelja prijave i oštećenu osobu na dostavu dokumentacije i drugih dokaza. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje  Vijeće za pritužbe koje se sastoji od tri (3) osobe od kojih najmanje jedna ne smije biti direktno uključena u rad Psihike d.o.o. Jedna od tri osoba imenuje se predsjednikom Vijeća za pritužbe. Članovi Vijeća za pritužbe dužni su prijaviti bilo koji podatak koji može baciti sumnju na njihovu nepristranost u radu formalnog postupka pritužbe.

 

4.2. Oštećena osoba dostavlja Vijeću za pritužbe službenu pismenu pritužbu i svu dokumentaciju i dokaze, a osoba protiv koje glasi pritužba sve pismene odgovore, dokumentaciju i dokaze.

 

4.3. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je oštećena osoba upoznata s  pravilima postupka povodom pritužbe.

 

4.4. Predsjednik Etičkog povjerenstva mora osigurati da je osoba protiv koje glasi pritužba obaviještena o službenoj pritužbi te da je ista pritužba podnesena, a kopija pravila postupka povodom pritužbe dostavlja se osobi protiv koje je pritužba podnesena.  

 

4.5. Vijeće za pritužbe analizira i ocijenjuje dokaze te dogovara sastanak sa oštećenom osobom i osobom protiv koje je podnesena pritužba. Vijeće za pritužbe dostavlja strankama pismenu obavijest o sastanku  unutar četrnaest (14) dana od imenovanja vijeća i najmanje 15 dana prije dana održavanja sastanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Postupak Vijeća za prigovore

 

5.1. Vijeće za prigovore ispituje navode pritužbe kako bi odlučilo o njezinoj osnovanosti.

 

5.2. Oštećena osoba i osoba protiv koje je podnesena pritužba mogu biti u pratnji kolege ili prijatelja koji bi govorio u njihovu korist.

 

 

 

5.3. Tijek postupka pred Vijećem za prigovore:

 

5.3.1. Oštećena osoba ili njen kolega/prijatelj iznosi sažetak pritužbe.

 

5.3.2. Osoba protiv koje je podnesena pritužba ili kolega/prijatelj iznosi sažetak slučaja i svoju obranu.

 

5.3.3. Oštećena osoba postavlja pitanja preko predsjednika Vijeća osobi protiv koje je podnesena pritužba.

 

5.3.4. Osoba protiv koje je podnesena pritužba postavlja pitanja oštećenoj osobi preko predsjednika Vijeća za prigovore.

 

5.3.5. Članovi vijeća mogu zatražiti pojašnjenje od obiju stranaka te izvršiti uvid u druge dokaze, pročitati dokumentaciju i saslušati svjedoke.

 

5.3.6. Kada Vijeće za prigovore utvrdi da je stanje slučaja dovoljno raspravljeno predsjednik Vijeću izvješćuje sve strane da će dobiti pismenu odluku Vijeća za prigovore u roku od deset (10) radnih dana od dana održavanja sastanka. Predsjednik Vijeća objavljuje dovršetak sastanka.

 

5.4. Odluke

 

Nakon dovršetka postupanja iz točke 5.3. Vijeće za prigovore se nastavlja sastajati kako bi donijelo zaključak s prijedlogom odluke o pritužbi. Vijeće za prigovore može zaključiti da pritužba nije osnovana.

 

5.5. Nakon završetka diskusije predsjednik Vijeća piše izvješće, zajedno s preporukama, koje predaje predsjedniku Etičkog povjerenstva u roku od deset (10) radnih dana od završetka postupka pred vijećem. Etičko povjerenstvo tada odlučuje koje će radnje poduzeti te izvješćuje stranke o ishodu postupka, odluci i radnjama koje treba poduzeti.  

 

5.6. U slučaju da utvrđivanje činjenica i odlučivanje traje duže nego se na početku očekivalo, tada predsjednik Etičkog povjerenstva piše oštećenoj osobi i osobi protiv koje je podnesena pritužba s objašnjenjem o zastoju i daje novi datum završetka postupka.

 

5.7. U slučaju da oštećena osoba ne pristupi sastanku iz točke 4.5  bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike tada se pritužba odbacuje, a predsjednik Vijeća o tome pismeno izvješćuje predsjednika Etičkog povjerenstva.

 

5.8. U slučaju da osoba protiv koje je podnesena pritužba ne prisustvuje sastanku bez valjanog razloga ili bez pravovremene isprike, predsjednik Vijeća za pritužbe o tome izvješćuje Etičko povjerenstvo. Sastanak Etičkog povjerenstva održava se čim prije moguće. Sastanak je tada u svojstvu disciplinskog povjerenstva koje daje službenu preporuku upravi/direktoru Psihike d.o.o o radnjama koje treba poduzeti te o vrsti preporučenih prikladnih sankcija.  

 

 

 

 

 

5.9. Sankcije:

 

Ako je pritužba djelomično ili u cijelosti osnovana Etičko povjerenstvo će to utvrditi te uputiti formalan prijedlog upravi/direktoru Psihike d.o.o. s prijedlogom jedne od sljedećih sankcija:

 

5.9.1. da se osoba protiv koje je pritužba podnesena dužna pismeno ispričati oštećenoj osobi;

 

ili

 

5.9.2. da se osoba protiv koje je pritužba podnesena dužna pismeno ispričati oštećenoj osobi i pismeno obvezati da će poduzeti radnje po pitanjima pritužbe u osobnoj terapiji te izvješćuje supervizora o svim detaljima i ishodu pritužbe;

 

ili

 

5.9.3. da se osobi protiv koje je podnesena pritužba izrekne opomena

 

ili

 

5.9.4. da je osoba protiv koje je pritužba podnesena dužna postupiti po gore navedenim točkama 5.9.1. i 5.9.2. te prestaje raditi kao edukator ili biti u svojstvu edukanta na određeno vrijeme dok po tom pitanju radi na terapiji;

 

ili

 

5.9.5. da se osobi protiv koje je pritužba podnesena suspendira prema potrebi svaka aktivnost u Psihiki d.o.o. sa ili bez obveze pridržavanja obveza navedenih u točkama 5.9.1 i 5.9.2;

 

ili

 

5.9.6. da se osobi protiv koje je pritužba podnesena prekine, prema potrebi, svaka aktivnost sa Psihikom d.o.o. sa ili bez obveze pridržavanja gore navedenih točaka 5.9.1 i 5.9.2.

 

 

5.10. Imenuje se član Vijeća za prigovore koji prati sankcije, ako ih ima.

 

 

5.11. U slučaju da Vijeće za prigovore utvrdi da pritužba nije osnovana, odlučiti će da oštećena osoba napiše pismenu ispriku osobi protiv koje je podnijela pritužbu.

 

6. Žalbe

 

6.1. Obje stranke mogu podnijeti predsjedniku Etičkog povjerenstva pismenu žalbu  protiv odluke Etičkog povjerenstva u roku od četrnaest (14) dana od dostave odluke prvostupanjskog pritužbe iz razloga:

 

6.1.2. što su u postupku počinjene povrede postupka;

 

i/ili

 

6.1.3. što je žalitelj u mogućnosti predočiti nove dokaze, a koje prethodno nije mogao iznijeti, a da ih je iznio isti bi značajno utjecali na odluku Vijeća za prigovore;

 

i/ili

 

6.1.4. zbog odluke o sankciji/odluci koju smatra nerazumnom ili nepravednom za stranke u postupku.

 

6.2. U slučaju žalbe predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje Žalbeno vijeće od tri člana. Jedan član žalbenog vijeća se imenuje iz redova članova Etičkog povjerenstva koji nije sudjelovao u prvostupanjskom postupku, a druga dva člana se imenuju za tu priliku iz redova uglednih članova koji ne smiju biti ni privatno ni poslovno povezani sa strankama postupka, a od kojih je jedan, po mogućnosti, pravne struke. Žalbenom vijeću se dostavlja sva dokumentaciju u svezi pritužbe. Žalbeno vijeće ispituje slučaj, te nakon toga donosi odluku kojom žalbu odbija ili kojom preinačava prvostupanjsku odluku.

 

6.3. Žalbeno vijeće o svojoj odluci izvješćuje Etičko povjerenstvo, upravu/direktora Psihike d.o.o. te daje i preporuke, ako ih ima.

 

6.4. Odluka Žalbenog vijeća je konačna.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatak 2.

 

POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA PROTIV EDUKANATA

 

Postupak povodom prigovora se odnosi na prijavu ili primjedbu koju u obliku prigovora zbog kršenja Etičkog kodeksa podnosi član javnosti ili bilo tko izvan Psihike d.o.o. protiv edukanata psihoterapije.

 

1. Uvod

 

Svrha postupka prigovora je ispitivanje prigovora protiv Edukanata.

 

Ovaj postupak određuje pravila i postupke pomoću kojih Psihika d.o.o. rješava o prigovorima protiv edukanata.

 

Izraz edukant se odnosi na edukante psihoterapije neovisno o godini edukacije koju pohađaju.

 

1. Prigovori se odnose na probleme, zabrinutost, predstavke i primjedbe koje donosi član javnosti ili bilo tko izvan Psihike d.o.o. Prigovor se protiv edukanta može podnijeti dok je edukant student Psihike d.o.o., u roku od šest (6) mjeseci od datuma navodne povrede Etičkog kodeksa.

 

2. Prigovor je valjan ako je osoba protiv koje se podnosi prigovor bila edukant Psihike d.o.o. u razdoblju povrede Etičkog kodeksa.

 

3. Psihika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve troškove koji mogu nastati kod trećih osoba.

 

4. Bilo koja osoba koja ima dokaze o povredi načela i odredbi Etičkog kodeksa ili ima dokaze o kršenju ugovora, sporazuma ili neetičkog ponašanja u praktičnom radu s klijentima može kontaktirati predsjednika Etičkog povjerenstva radi podnošenja službenog prigovora.

 

5.1. Mnogi slučajevi manjih grešaka dobre prakse mogu se riješiti u četiri oka na sastanku između podnositelja prigovora i edukanta.

 

5.2. Svi oni koji su uključeni u postupke utvrđene i propisane ovim aktom, uključujući i vanjskog posrednika, trebaju ograničiti razgovor o sadržaju i procesu, te slijediti pravila povjerljivosti i nepristranosti. Imena uključenih stranaka spominju se samo u iznimnim slučajevima poput sankcije koja zahtijeva isključenje. Svrha ovih mjera je sačuvati prava i interese stranaka u postupku. U svim drugim slučajevima, osim ovdje navedenim iznimnim slučajevima, podaci i materijali u svezi s time smatraju se povjerljivima.

 

 

Prigovori

 

1. Postupak povodom prigovora koji slijedi započinje primitkom pismenog prigovora od strane predsjednika Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o. Pismena potvrda dostavlja se podnositelju prigovora u roku od dva (2) tjedna od primitka.

 

 

1.2.1. Pismeni prigovor treba imati jasnu izjavu i iskaz o ponašanju na koji se prigovara sa svim relevantnim činjenicama te dokaze koji to podupiru.

 

1.2.2. Pismeni prigovor predsjedniku Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o. i pismena potvrda primitka prigovora dostavljaju se poštom ili e-mailom.

 

2. Predsjednik Etičkog povjerenstva Psihike d.o.o vodi postupak prigovora te potvrđuje ishod kada je postupak zaključen.

 

3. Predsjednik Etičkog povjerenstva informira predsjednika uprave - direktora Psihike d.o.o. o ishodu kod raznih faza Postupka povodom prigovora, a mogu se savjetovati s vanjskim savjetnicima kod bilo koje faze Postupka povodom prigovora.

 

4. Prigovori u svezi pravnih, statutarnih, komercijalnih ili akademskih pitanja članova nisu u ovlasti Etičkog povjerenstva.

 

5. Psihika d.o.o. može zatražiti pravni savjet u svezi prigovora.  

 

6. Predsjednik Etičkog povjerenstva izvješćuje edukanta o primljenom prigovoru.

 

7. Edukant protiv kojeg je podnesen prigovor podnosi pismeni odgovor u roku od dva (2) tjedna.

 

8. Cijeli postupak od primitka pismenog prigovora do zaključenja postupka ne smije trajati više od šest (6) do sedam (7) mjeseci pod uvjetom da nema žalbe.

 

9. Ispis edukanta Psihike d.o.o. iz edukacije neće zaustaviti postupak ako se navodni prijestup dogodio za vrijeme pohađanja edukacije osobe u Psihiki d.o.o. ili u razdoblju od šest (6) mjeseci nakon što se osoba ispisala.

 

10. Obzirom da Postupak povodom prigovora može biti stresan i kompleksan proces za sve stranke u njemu, kod slučajeva gdje nema ozbiljnog prijestupa profesionalnog ponašanja, predsjednik Etičkog povjerenstva potiče i pomaže pronaći način rješavanja koji što više moguće poštuje obje stranke i njihove potrebe, a koji je u skladu s načelom pravednosti.

 

11. Predsjednik Etičkog povjerenstva može u određenim okolnostima imenovati jednu ili više osoba kod ispitivanja predmeta. Etičko povjerenstvo određuje uvjete koje navedene osobe moraju ispunjavati.

 

12. Ako se ne pronađe rješenje, kao u točki (10) na koje pristaju sve uključene stranke ili se radi o težoj povredi Etičkog kodeksa, tada se Etičko povjerenstvo sastaje te može donijeti sljedeće odluke:

 

(I) prigovor se odbija;

 

(II) prigovor se odbija, ali stranke se uključuju u postupak rasprave i posredovanja;

 

(III) utvrđuje se da je prekršen Etički kodeks;

 

(IV) utvrđuje se da je prekršen Etički kodeks i izriče sankcija

 

(V) podnositelj prigovora i član protiv kojeg se podnosi prigovor izvješćuju se o donesenoj odluci.

 

 

13. Sankcije:

 

Ako je prigovor djelomično ili u cijelosti osnovan Etičko povjerenstvo će to utvrditi te može izreći jednu od sljedećih sankcija:

 

13.1. da se osoba protiv koje je prigovor podnesena dužna pismeno ispričati podnositelju prigovora;

 

ili

 

13.2. da se osoba protiv koje je prigovot podnesen dužna pismeno ispričati podnositelju prigovora i pismeno obvezati da će poduzeti radnje po pitanjima prigovora u osobnoj terapiji te izvješćuje supervizora o svim detaljima i ishodu prigovora;

 

ili

 

13.3. da se osobi protiv koje je podnesen prigovor izrekne opomena

 

ili

 

13.4. da se osoba protiv koje je podnesen prigovor isključuje iz edukacije na određeno vrijeme do godine dana ili trajno

 

 

Žalbe

 

1.  Protiv prvostupanjske odluke Etičkog povjerenstva donijete u postupku povodom prigovora dopuštena je žalba.

 

2. Nezadovoljna stranka koja želi podnijeti žalbu, istu mora uputiti u pismenom obliku predsjedniku Etičkog povjerenstva unutar četiri (4) tjedna od dostave odluke Etičkog povjerenstva.

 

 

3. Stranka koja se žali treba dokazati postojanje razloga za žalbu i određeno navesti činjenice i dokaze na kojima temelji žalbu.

 

 

3.1. Etičko povjerenstvo odlučuje, prema slobodnoj ocjeni, postoje li razlozi za dopuštenje žalbe bilo koje od stranaka. Protiv odluke Etičkog povjerenstva da žalba nije dopuštena nije dopuštena posebna žalba.

 

 

4. Žalba je dopuštena samo ako:

 

(I) stranka stekne mogućnost uporabe novih dokaza nakon završetka prvostupanjskog postupka povodom prigovora, pod uvjetom da bi ti dokazi, da su ranije predočeni, mogli imati utjecaja na odluke Etičkog povjerenstva;

 

(II) su u prvostupanjskom postupku pred Etičkim povjerenstvom bitno povrijeđena pravila postupka;

 

(III) jedna od stranaka učini vjerojatnim da su sankcije neprikladne.

 

5. Ako Etičko povjerenstvo dopusti podnošenje žalbe predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sjednicu žalbenog vijeća koje se sastoji od triju (3) starijih kolega koji nisu ranije bili uključeni u postupak, a koje imenuje u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o dopuštenju žalbe.

 

 

6. Žalbeno se vijeće sastaje kako bi razmatralo žalbu na temelju podnesenih pismenih očitovanja i dokaza.

 

 

7. Žalbeno vijeće donosi odluku o žalbi koju dostavlja Etičkm povjerenstvu zajedno sa svojim zaključcima i preporukama, ukoliko ih ima.

 

 

7.1. Odluka Žalbenog vijeća dostavlja se pismeno Etičkom povjerenstvu i predsjedniku uprave/direktoru Psihike d.o.o. u roku od sedam (7) radnih dana.

 

7.2. Predsjednik etičkog povjerenstva izvješćuje podnositelja žalbe o zaključku Žalbenog vijeća u roku od sedam (7) dana od dostave odluke.

 

7.3. Kopije izvješća zaključaka i preporuka Žalbenog vijeća kojeg je imenovalo Etičko povjerenstvo dostavljaju se objema strankama i predsjedniku uprave/direktoru Psihike d.o.o.

 

8. Predsjednik Etičkog povjerenstva provodi odluke Žalbenog vijeća koje su konačne.

 

9. Svi dokazi, pismena dokumentacija i svjedočenja u tijeku žalbe pohranjuju se sukladno zakonskim pravilima.

 

Bilješka: Psihika d.o.o. (poštanska adresa):

 

Josipa Jovića 42

 

23 000 Zadar

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etički kodeks za supervizore Psihike d.o.o.

 

Svrha

 

Svrha Etičkog kodeksa za supervizore je osigurati visoke etičke standarde za supervizore te izvijestiti i zaštiti supervizore i njihove supervizante. Premda ovaj kodeks ne može riješiti sva pitanja etike i prakse, isti namjerava osigurati okvir za rješavanje pitanja te podržati i poticati optimalne razine dobre prakse.

 

 

1.    Pitanja odgovornosti

 

Prvenstvena briga supervizora je osigurati da supervizant rješava potrebe klijenta u svrhu zaštite klijenta i samog supervizanta.

 

Supervizori koji superviziraju edukante Psihike d.o.o. koji rade s djecom i mladima moraju biti potpuno svjesni vlastitih kompetencija u radu s djecom i mladim ljudima.

Supervizori su dužni ponašati se na način koji neće negativno utjecati na povjerenje javnosti prema njima, Psihiki d.o.o. i drugim organizacijama s kojima je Psihika d.o.o. udružena.

 

Supervizori su dužni prepoznati vrijednosti i dignitet osoba koje superviziraju bez obzira na spol, spolnu orijentaciju, spolni identitet, kulturi, dobi, invalidnost ili zdravstveno stanje, socijalno podrijetlo, politička ili religijska uvjerenja i drugo.

 

Supervizori moraju biti svjesni svojih unutarnjih procesa kako bi njihova supervizija mogla počivati na nediskriminativnoj osnovi.    

 

Supervizori su dužni poduzeti radnje ako su svjesni da praksa osoba koje superviziraju nije sukladna s Etičkim kodeksom  Psihike d.o.o. ili Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Poželjno je da rad supervizora bude pokriven osiguranjem od profesionalnu odgovornosti. 

 

2.    Ugovor o superviziji

 

 

Odredbe i uvjeti na temelju kojih se nudi supervizija moraju se razjasniti supervizantu na početku supervizije, a bilo koja sljedeća revizija mora se dogovoriti prije bilo kakvih promjena.

 

3.   Granice

 

Supervizori neće iskoristiti financijski, emocionalno, seksualno te niti na bilo koji drugi način supervizanta.

 

Supervizori su odgovorni za održavanje prikladnih granica sa osobama koje superviziraju. Supervizor ne može istovremeno biti terapeut osobe koju supervizira.

 

Supervizori moraju osigurati da zajedno sa supervizantom uzimaju u obzir zajednička pravna zaduženja, kao i prema organizacijama s kojima rade ili prema edukacijskim organizacijama i prema klijentima.

Supervizori koji rade s supervizantima edukantima, moraju razjasniti granice odgovornosti prema supervizantu, te prema edukacijskim organizacijama i bilo kojim uključenim organizacijama.

 

 

4.    Povjerljivost

 

Supervizori održavaju povjerljivost u odnosu na informacije koje dobivaju o supervizantima i njihovima klijentima.  

 

Supervizori moraju osigurati da su svi podaci koji se odnose na superviziju pohranjeni i zaštićeni.

 

Supervizori na početku procesa supervizije jasno ukazuju na situacije gdje je moguće kršenje povjerljivosti, npr. pitanja sigurnosti klijenta, etički ili pravni razlozi. 

 

Kada supervizor vjeruje da je potrebno prekršiti povjerljivost, on o tome raspravlja sa supervizantom ukoliko je to moguće.

 

 

5.    Pitanja nadležnosti

 

Supervizori se obvezuju nastaviti s profesionalnim razvojem i redovito pratiti i procijenjivati granice svoje kompetencije.

 

Supervizori su odgovorni za održavanje svoje profesionalne učinkovitosti i sposobnosti u radu. Oni trebaju pratiti vlastitu spremnost za praksu i biti sposobni zatražiti pomoć i podršku kad je to potrebno i tamo gdje je to prikladno.

 

Supervizor se treba povući iz svoje uloge supervizora pravovremeno ukoliko su njegovi osobni resursi nedostatni ulozi i odgovornosti supervizora.

 

6.     Upravljanje praksom

 

Supervizori i supervizanti su odgovorni  za  optimalno upravljanje vremenom u superviziji.

 

Sigurnost supervizanata i njihovih klijenata je važna i vrijedna poduzimanja svih mogućih razumnih koraka u procesu supervizije.

 

Kada se nesporazumi ne mogu riješiti raspravama između supervizora i supervizanta, supervizor se treba konzultirati s kolegom profesionalcem te, ako zatreba, preporučiti supervizantu drugog supervizora.

 

Supervizori moraju razgovarati sa supervizantima o pitanjima koja se tiču neposrednih potreba klijenata u slučaju iznenadnog i neplaniranog završetka terapeutskog odnosa.

 

Dobra praksa je informirati supervizora o takvim dogovorima.

bottom of page